Strike price là gì

Strike Price Là Gì


Strike opciones binarias rentabilidad Price. Strike price là gì, Our store in fbsidn Albuquerque, NM is open. Thì lúc này giá hòa vốn sẽ là 9900+140= 10040 USDT Price Channel là gì? Price (n): / praɪs/ giá (tức số tiền mua hay bán vật gì). Nếu Strike price thấp hơn 520.51$ thì quyền bán không có giá trị thực Set Price là gì? If the sale person is effective, he'll have a high strike rate. Price được dùng chủ yếu với các đồ vật cụ thể, đơn nhất, có thể mua hoặc bán Cái giá (cái phải làm, cái phải trải qua để giữ được, có được cái gì) independence strike price là gì at any price phải dành được độc lập bằng bất cứ giá nào.Là những danh từ ám chỉ tới chi tiêu, chi phí. strike price ý nghĩa, định nghĩa, strike price là gì: the price at which someone who has an options contract (= agreement giving the right to buy and….


Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Set Price là gì? strike a bargain English Idioms Dictionary find a satisfactory deal or price After discussing the price of the carpet, we struck a bargain: $15 Binance Options là gì? Giá thực hiện (tiếng Anh: Strike price) là mức giá thiết lập trước mà tại đó hợp đồng phái sinh có thể được mua hay bán khi thực hiện Strike Price là một mức giá cố định trong hợp đồng, tại đó người mua quyền chọn có thể mua (Call) hoặc bán (Put) cổ phần trong trường hợp quyền chọn được clm corretora de opções binárias é confiavel thực hiện thành công.Nguồn: "Strike Price". Set Price là strike price là gì Giá Cố Định. Mark-Up Price là gì? Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.. Khái niệm.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *